Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemene Bepalingen

BB-Shop biedt haar klanten de mogelijkheid om airsoft toebehoren, accessoires en gerelateerde artikelen te bestellen. Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij BB-Shop. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

 

Artikel 2: Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typfouten. Voor de gevolgen van druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen. De opgave van prijs slaat uitlsuitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto(s) is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto(s). 

 

Artikel 3: Aanbod

Alle aanbiedingen op www.bb-shop.be zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BB-Shop kan dit ten allen tijden aanpassen of intrekken. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen. Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de webshop zorgvuldig wordt onderhouden en samengesteld is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. BB-Shop is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het BB-Shop assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van BB-Shop. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het gekoze leveringsadres.

De klant heeft keuze uit de volgende betaalwijzen:

  • iDEAL
  • Paypal
  • Bankoverschrijving
  • Bancontact/Mr Cash
  • Belfius Bank
  • KBC

Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling. 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BB-Shop. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BB-Shop te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 6: Sancties voor niet betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BB-Shop beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt BB-Shop zich het recth voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.  

 

Artikel 8: Garantie

 a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de BB-Shop klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan BB-Shop. 

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van BB-Shop.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
De garantie is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan BB-Shop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de BB-Shop klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan BB-Shop.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 
 

 

Artikel 10: Privacy

BB-Shop verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van BB-Shop toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van BB-Shop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat BB-Shop uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: BB-Shop, Veldstraat 80 D - 2430 Laakdal.   

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door BB-Shop om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

 

Artikel 12: Wijziging Algemene Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BB-Shop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. BB-Shop kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.   

 

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.  

 

Artikel 15: Verzend- en retourkosten

Voor verzendkosten zie volgende link.

Retourkosten zijn voor de klant. 

 

Artikel 16: Levering

De bestelde artikelen worden volgens de levertermijnen van DPD na ontvangst van de betaling en het klaarmaken van het pakket ter bezorging aangeboden. BB-Shop verpakt uw bestelling deugdelijk. BB-Shop is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van het pakket bij DPD. De verzending wordt per e-mail aan u bevestigd. BB-Shop streeft ernaar om alle artikelen uit voorraad te leveren. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Ten allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 7 dagen.

 

Artikel 17: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BB-Shop in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat BB-Shop gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

  • De inhoud van de webshop en overige uitingen van BB-Shop zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BB-Shop kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of volledig is. BB-Shop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
  • BB-Shop is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  • BB-Shop beeldt de artikelen omwille van de zichtbaarheid op uw scherm niet op werkelijke grootte af. BB-Shop is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen foto's en het werkelijke artikel noch meetfouten in de opgegeven omschrijving.

 

Ondernemingsgegevens:

BB-Shop BV

Veldstraat 80 D

2430 Laakdal

BE0735771625

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »